Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
myKbd

Hungarian

Ha az olvasó ahhoz a kisebbséghez tartozik, akik nem használnak Palm gépeket (az arány a néhány évvel ezelőtti 100%-ról mostanra a nevetséges 99,99%-ra csökkent), akkor bizonyára nem tudja, miért csillantak föl a szemeim, amikor megláttam a myKbd programot. Először is megmutatom, hogyan ír az ember Palm gépeken.
  A régi Palmokon a képernyő csak akkorka volt, mint a bal oldali képen. A billentyűzet, ha kívántuk, az alkalmazás előtt jelent meg egy Keyboard nevű ablakban, az alkalmazásból alig látszott valami (jelen esetben a címe látszik: Software Activation). Itt lehetett nyomkodni a ceruzával. Az abc/123/Int’l gombok segítségével három üzemmód közül lehetett választani, a másik kettőt is lefényképeztem.
  
  A Palm OS 5-ös változatában már szebb a billentyűzet. Most már nem takarja el az alkalmazást (a képen a myKbd fut), legfeljebb kisebbre veszi a képernyőjét, már ha a program egyáltalán kihasználja a TX teljes képernyőjét. Például a myKbd nem, ott a DIA mindig látható. Már nem billentyűzet van, hanem DIA, Dynamic Input Area, aminek négy állapota van, ebből hármat fényképeztem le, a kisbetűs, a numerikus és a Graffiti módot.
  
  (A TX-nek van egy landscape módja is, amikor a képernyő kilencven fokos fordulatot tesz és a DIA jobb oldalon, függőlegesen jelenik meg, de ezt a képlopóm nem támogatja.)
  Sajnos ez a billentyűzet elég vacak, én sose szerettem használni. Nehezen érzékel, erősen kell nyomni a gombokat, lassú a használata. Csak rövid szövegekhez jó, és csak angolul.
  Itt lép színre a myKbd. Alex Pruss programja teljesen átdefiniálja a DIA-területet, hatszögletű billentyűket rajzolva rá:
  


  Ez a csomagban levő QWERTY kiosztás. A hatszöges elrendezés miatt sokkal több billentyű fér el, ugyanakkor egy részüket ketté is vágja, ezáltal két jelentést képviselnek, váltóbillentyű használata nélkül. Persze kicsik, de minimális gyakorlással könnyen használhatók.
  A program nagy előnye, hogy a gyári billentyűzettel szemben a billentyűzete rendesen érzékel, egy kis érintés bőven elég. A ceruzát végig lehet húzni egy sor billentyűn, így például a QWERTY billentyűzeten FRED vagy GVBHYTF a ceruza felemelése nélkül leírható. Ezt a tulajdonságot használja ki a szerző által készített Atomik és Metropolis billentyűzet, amiken hosszú szótöredékeket lehet leírni a ceruza felemelése nélkül, persze angolul. (A Metropolison például úgy lehet leírni, hogy PLANT THERE, hogy csak a szóköznél kell felemelni a ceruzát, azt is csak akkor, ha be van kapcsolva az a funkció, hogy a szóköz csak akkor legyen érvényes, ha vele kezdődik vagy végződik a mozdulat.)
  Még nagyobb előnye, hogy a billentyűzet átszerkeszthető. A szerkesztés módja ugyan nem túl felhasználóbarát, talán a szerző egyszer ír egy WYSIWYG szerkesztőprogramot (vagy én összeütök egyet Visual BASIC-ben), de lényeg, hogy működik. Gyorsan csináltam is egy magyar billentyűzetet, amin ráadásul rajta van a hétbites ASCII minden jele, tíz makrógomb, a kurzornyilak, és még maradt kihasználatlan helyem. A makrógombokat (alul, lila színben) is ketté lehetne vágni, a Shift pedig teljesen fölösleges, mert a myKbd tud nagybetűt csinálni úgy, hogy csak a betűhöz kell hozzányúlni, az írásjelek pedig anélkül jönnek. De már nem tudom mire cserélni, mert minden, ami létezik, rajta van…
  

English

If the reader belongs to the minority not using Palm computers (the ratio has been fallen in some years from 100% to a ridiculous 99.99%), s/he probably won’t know why did my eyes bright up when I saw the program myKbd. First I’ll show how does one write on a Palm.
  On old Palms, the screen was as little as on the left image. The keyboard, if we wished it, appeared in front of the application in a window titled Keyboard, covering most of the application (in this case, only the title is visible: Software Activation). Here could we press with the stylus. Using buttons abc/123/Int’l we could choose from three modes, I captured the other ones, too.
  
  In Palm OS 5 the keyboard is nicer. Now it doesn’t cover the application (myKbd is running on the image), at most it sets its screen smaller, at all if the program uses the whole screen of TX. For example, myKbd doesn’t, DIA is always visible there. There no keyboard there anymore, but DIA, having four states, I captured three of them, lowercase, numeric and Graffiti modes.
  
  (TX has a landscape mode, too, when the screen takes a ninety degrees turn and DIA appears at the right side vertically, but my screenshot utility doesn’t support it.)
  Unfortunately this keyboard is lousy, I never liked to use it. It isn’t sensitive enough, the buttons need to be pressed strongly, slow to use it. It’s good just for short texts, and only in English.
  Enters myKbd. Alex Pruss’ program totally redefines DIA area, drawing hexagonal keys on it:
  


  This is the QWERTY layout in the package. Due to the hexagonal layout there’s space for much more keys, and it cuts a part of them to two, therefore they have two meaning with no shift key. Sure they’re tiny, but easy to use with minimal practice.
  A great advantage of the program is, in contrast to the built-in keyboard, its keyboard is really sensitive, a slight touch is fairly enough. You can slide the stylus on a row of keys, so on the QWERTY layout you can write FRED or GVBHYTF without raising the stylus. The layouts Atomik and Metropolis, made by the author, are making use of this feature, letting you to write long word parts without raising the stylus, of course in English. (On Metropolis, for example, you can write PLANT THERE by raising the stylus only at the space, even just in the case if an option is set to make space valid only at the beginning or end of a gesture.)
  A much greater advantage is that the keyboard can be redesigned. The way to redesign, however, is not too user friendly, maybe once the author writes a WYSIWYG editor (or I put one together in Visual BASIC), but essentially it works. Quickly I made a Hungarian keyboard, including, additionally, all signs from the seven bits ASCII, ten macro buttons, cursor arrows, and still I have space unused. The macro buttons (on the bottom, in magenta) could be cut in two, too, and Shift is totally unnecessary, because myKbd can create uppercase letters with touching only the letter, and punctuation marks come without it. But I can’t change it to anything, because everything in existence is already on the keyboard…
  

»»»»»»