Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Esküvő, össze

Érdekes kutatást végeztek holland tudósok az összeesküvéselmélet-hívőkről, röviden konteósokról, és az jött ki belőle, amit már magam is megfigyeltem, csak egyetlen baj van vele: a káposztából hiányzik a torzsa (pedig az a törzse).
  A konteóhiszékenység nem velejárója a szélsőséges világnézetnek, hanem alapvető követelménye. A szélsőséges világnézetek beépítve tartalmaznak konteókat, vagyis akiből hiányzik a készség a konteóhitre – legalább nyomokban agysejteket tartalmaz –, az akkor se lesz szélsőséges, ha a kishúgát megerőszakolják a cigányok. Aki konteós, az nem feltétlenül szélsőséges – de a szélsőségessé válás egyik követelményét már teljesítette. Többek között konteósnak is muszáj lenni hozzá.
  A legközismertebb szélsőséges világnézet a hitlerizmus, amely mindenekelőtt belesulykolta az emberekbe, hogy a világot egy teljhatalomra törő, titkos társaság tartja hálójában, akiket sokéves, kemény propagandamunkával festettek le hihetetlenül gonosznak. Rengeteg időt, pénzt és energiát fektettek abba, hogy az emberekben olyan képet alakítsanak ki a zsidókról, hogy azok csúf külsejű (ez fontos), roppant gonosz öregemberek, akik fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy az árjákat minden lehetséges módon romlásba taszítsák. (Ebben segítségükre volt a kereszténység által évszázadok óta táplált antiszemitizmus, de a náci változat sokban különbözik.) Az árja gyerekeket is, mert az árjáknak gyerekeik vannak, a zsidóknak meg nincsenek. Zsidó gyerekek és nők eleinte nem szerepeltek a konteóban, mert elrontották volna a képet, őirántuk a még nem teljesen elvadított emberekben szimpátia ébredt volna – különösen mert nem lehetett volna őket kellőképpen csúfnak ábrázolni, akkor nem látszanak gyereknek és nőnek. A csúf, taszító pofa ellenszenvet vált ki, a filmesek mindmáig alkalmazzák, főleg rajzfilmeken a gonosz kötelezően csúnya, csupa egyenes vonallal, hegyesszöggel van ábrázolva, az ártatlan jóság képviselője pedig kerek fejű, kisbabás. A náci rajzolók is ezeket az elveket alkalmazták, kidomborítva persze a sémi arcvonásokat, hiszen az volt a cél, hogy a látottakat a zsidó fogalmával asszociálja a szemlélő.
  A náci propaganda a zsidókat egy világhatalomra törekvő, azt bizonyos mértékig máris birtokoló, maffiaszerű testületnek festi le. Mindkét részlet fontos. Ha a zsidók nem törekednének nagyobb hatalomra, nem jelentenének egyre növekvő veszélyt. Ha pedig nem szerepelne benne, hogy máris birtokolnak valamekkora – nem csekély – világhatalmat, akkor nem lehetne okolni őket a világ bajaiért. Egy korabeli vicc szerint, amit persze nem a nácik költöttek, Göbbels propagandaminiszter 1936-ban elmegy egy iskolába és a zsidókról mesél a gyerekeknek, akik mindennek a megrontói, aztán kérdezgeti őket.
  – No, ki tudja megmondani, miért romlott le a háború után a német ipar minősége? Heinrich?
  Föláll egy szőke gyerek.
  – Azért, mert a gyárak igazgatóságában zsidók ültek. A zsidók minden hasznot maguknak fölöztek le, és ezért.
  – Gut. És miért esett vissza a német mezőgazdaság teljesítőképessége? Baldwin?
  Föláll egy másik szőke gyerek.
  – Mert a földbirtok a zsidók kezén volt, akik kiszipolyozták a német parasztokat, és ezért.
  – Gut. Hát te meg tudnád-e mondani – néz Göbbels gúnyosan egy zsidó gyerekre –, hogy miért vesztették el a németek a világháborút?
  Az riadtan föláll.
  – Azért, mert a vezérkarban zsidók ültek. A zsidók…
  – Ez hazugság! – üvölt rá Göbbels. – A német vezérkarba soha nem jutott be egyetlen zsidó sem!
  – Jaj, de-de-dehogyis! Dehogy voltak a német vezérkarban zsidók. A franciában, abban voltak, és ezért vesztették el a németek a háborút!
  A vicc csakugyan korabeli, és jól példázza a náci szólamokat. Foglaljuk össze.
  1. A németek és a zsidók nem ugyanannak a népnek a fiai, ég és föld a kettő. (A zsidók természetesen csak jöttmentek lehettek a szemükben, ámbár Németországnak a Római Birodalomba tartozó részein kétségkívül éltek zsidók már az ókorban is, a germán törzsek csak a birodalom határain túl. De a történelem letagadása, meghamisítása elemi követelmény minden konteószerző számára.)
  2. A zsidók befurakodnak mindenhová. Ha két teljesen egyforma cég, mondjuk papírgyár élén egy német és egy zsidó áll, akkor a zsidó okvetlenül valami fondorlattal kerülhetett csak oda, ellenben a német csakis tisztességes ember lehet. Természetesen egyikről se lehet valójában tudni, hogy kerültek oda, csak ha utánanézünk, de vérbeli konteószerző az egyének történetét ugyanúgy koholja, mint a népekét. A vizsgálódásból ugyanúgy kisülhetne az, hogy a zsidó voltaképpen megalapította a cégét és a német került fondorlattal a maga cégének élére, mint megfordítva. Jobb az ilyeneket elkerülni és készen tálalni a saját változatunkat.
  3. A zsidók csak a saját hasznukat lesik, kiszipolyozzák a német munkásokat és parasztokat. Természetesen bizonyos mértékig mindenki ezt teszi, aki alkalmazottakat foglalkoztat: kevesebbet fizet nekik, mint amennyit a munkájukon keres. Ha nem ezt tenné, akkor nem lenne nyeresége, ha pedig nincsen nyeresége, akkor minek csinálná? És persze voltak és ma is vannak cégtulajdonosok, akik a rövid távú haszon érdekében botrányosan alulfizetett emberekkel, végsőkig lestrapált gépeken silány árut állítanak elő és azt jó áron adják. De aki azt hiszi, hogy ezeket az embereket származás alapján lehet elkülöníteni a tisztességes üzletemberektől, az nagyon vigyázzon, nehogy szembe találja magát a valósággal. (Mármint az igazival. A konteósok alternatív világában kész névsorok vannak gyűlölt származású kizsákmányolókról és szeretett származású, tisztességes üzletemberekről. Egyéb változatok nem férnek bele. Akármeddig lehet sorolni nekik a szeretett származású kizsákmányolókat és a gyűlölt származású, tisztességes üzletembereket, azok csak ritka kivételek lehetnek – ha egyáltalán elhiszik őket. Hiszen a konteónak alapeleme, hogy aki ellene mond az összeesküvés létezésének, az az összeesküvők közül való.)
  Amikor a nácik már megfestették és az emberek fejébe plántálták a csúf, gonosz zsidó öregemberekről alkotott képet, jöhettek a megnyerő külsejűek, a nők és a gyerekek. A jóképű zsidó fiatalembereket már nem volt nehéz gonosznak beállítani, miután a „zsidó” szóhoz automatikusan társult az emberek szemében, hogy „gonosz” (és egy sor további negatív jelző). Ezek csak a rossz szándékaikat leplezik a jó külsejükkel. Bevallom, arról nem tudok elég konkrétumot, hogy a nőket hogyan lehetett démonizálni, de egyrészt a „zsidó” szó negatív konnotációja rájuk is vonatkozott, másrészt a nácik számos elemet megőriztek, illetve visszahoztak a középkori kirekesztő gyakorlatból (a ruhára parancsolt sárga folt sokfelé ismeretes volt a középkorban, a nácik csak szabványosították csillag alakban), ezért nem lepne meg, ha a középkori boszorkányüldözések egy-két hangulati elemét fölhasználták volna. (A középkorban rengeteg férfit is megégettek boszorkányságért, de mégis inkább a nőkhöz kötődik a fogalom.) Ami pedig a gyerekeket illeti, nem volt ám olyan nehéz, mint az az ember gondolná, aki abszurdnak tartja gyerekeket gyűlölni. Majd felnőnek és belőlük is ugyanolyan gonoszok lesznek, mint a többiből, de a maguk szintjén addig is gonoszkodnak, amennyire csak tudnak. Magyarországon sem él ma egyetlen romofób se, aki csak felnőtt cigányok rémtetteit tudná bármeddig sorolni és a gyerekekkel semmi baja nem lenne. Nincs még egy hónapja, hogy Novák Előd továbbképzést tartott az országnak az újszülöttek elleni gyűlöletből.
  Konteókkal működött a Rákosi-diktatúra is, csak az alacsonyrendű fajok helyébe a kulákok, burzsujok, egyéb osztályellenségek léptek. A konteó szerint ezeknek egyéb dolguk sincsen, mint a munkásokon és parasztokon élősködni. (Az élősködés kedvelt motívum a csoportgyűlöletes konteókban, mert magyarázatot ad arra, hogy a bepalizandó hívők miért nem értek el sokkal többet az életben, gazdaságilag, mint amennyit elértek. Mert élősködnek rajtatok! Mivel senki sincs, aki ne vágyna még többre, mint amennyit szerezni tud, ezt bárki beveszi.) Rákosiék nagyszámú személyre szóló konteót is gyártottak, amiket koncepciós perekben adtak elő. Pelikán József emlékezetes mondata: „Akkor még nem sejtettem, hogy békaemberekkel is fogok találkozni” kettős értelmű. A megvádolt barátjáról költött mese adott pontján még nem tudhatta, hogy a mese egy későbbi pontján békaemberek is szerepelnek majd, de amikor azok az események valóságosan zajlottak, azt sem sejthette, hogy koncepciós per lesz, amelyben a békaemberekről szóló abszurd mesét kell majd előadnia.
  Ha az olvasó most azt mondja: de hiszen a gazdagok csakugyan a szegények munkájából gazdagodtak meg, ez nem összeesküvés-elmélet, hanem a valóság – akkor többé-kevésbé igaza van. Minden konteónak vannak valóságból vett elemei; mondjuk a szcientológiánál elég nehéz őket felismerni, de a legtöbb rendszer nem rugaszkodik el ennyire a való élettől. Nézzünk egy-két konteót és összefüggéseiket valós tényekkel.
  Konteó: a zsidók a keresztények tönkretevői, uzsorások, akik hasznot húznak a keresztények nyomorából. A valóságalap: igen, a zsidók között számos uzsorás is volt a középkorban. A tények: a zsidók mindenből ki voltak zárva, nem lehetett földbirtokuk, nem állhattak katonának, legfeljebb boltot vagy műhelyt nyithattak, ahol a vevők nagy része ugyancsak zsidó volt. Egy kisebbség tagjai nem tudják egymást eltartani, ha a többségtől nem érkezik pénz. Hát aki tudott, nyitott pénzkölcsönzőt. Megtehették volna a keresztények is, nem tiltotta meg senki – ők tiltották meg saját maguknak, vallási tilalommal. Miután a keresztényeket ez a tilalom már nem érdekelte, a zsidó bankárok monopóliuma is leáldozott. De azelőtt se volt fenékig tejfel a pénzkölcsönzők élete. A legtöbb pénzt a királyok kölcsönözték, akiknek ugye nem lett volna tanácsos nemet mondani. De hogy lehet egy királytól behajtani? Ha nem akar, nem fizet és kész. A királyok fölvették a nagy pénzeket óriási kamatra, aztán amikor törleszteni kellett volna, hirtelen fölfedezték magukban a nagy-nagy keresztényt, aki mégse üzletelhet zsidóval, hát hogy nézne az ki? Amikor fölvették a kölcsönt, a nagy-nagy keresztény valahogy mindig aludt bennük. Némelyik király egyenesen elégette a zsidók adósleveleit, ezt levélölésnek hívták – és kész, a pénzkölcsönző tönkrement, hacsak nem tudott a többi ügyfelétől elegendő kamatot behajtani. Hát ezért szedtek uzsorakamatot. De sokszor az se segített, mert elkobozták a vagyonukat és kiüldözték őket az országból, keresztényi könyörületből, ugye. A konteó igazi célja: feszültséget gerjeszteni keresztények és zsidók között, az „oszd meg és uralkodj” elve alapján.
  Konteó: az arisztokrácia egy élősködő csoport (voltak a huszadik századig), akik csak kihasználják a szegények munkáját. A valóságalap: az arisztokraták általában tényleg nem dolgoztak, csak basáskodtak a szegényeken. A tények: ez mind teljesen úgy van, ahogy a konteó mondja, de valakik mindig voltak és belátható időn belül mindig lesznek is privilegizált helyzetben. Tekintve, hogy e konteó szerzői, a kommunisták hatalomra jutva ugyanúgy viselkedtek, talán nem is igen van mit felróniuk az arisztokratáknak. Természetes emberi tulajdonság, hogy ha jobb helyzetbe kerülünk, örülünk neki és élünk a lehetőségekkel. A jobbágyaival kegyetlenkedő földesúr bűnös, de a léha udvaronc, aki se jót, se rosszat nem tett soha, nem az – csak mihaszna ember. Aki pedig nem élősködni próbált, hanem kivételezett helyzetét igyekezett az elnyomottak javára felhasználni, azt nem gyűlölni, elhurcolni, megölni kellett volna a származása miatt, hanem segíteni neki.
  Konteó: az Európai Unió kizsákmányolja Magyarországot, előírásokkal bombázza mindenféle hülyeségről és rengeteg pénzt visz ki az országból. A valóságalap: uniós előírások valóban léteznek. A tények: az EU nem viszi innen a pénzt, hanem hozza, ezt azok tudják a legjobban, akik ezt a konteót költötték, hiszen ők veszik föl az uniós támogatásokat. Az előírások között akár akadhat hülyeség is – senki nem mondta, hogy az EU tévedhetetlen –, de a legtöbb nem az, csak az a magyar hagyomány, hogy őneki „idegenek” ne parancsolgassanak, sőt senki se parancsolgasson. Ezt melldöngetve előadja, aztán megy és engedelmeskedik. Sajnos tudomásul kell venni, hogy a társadalmi együttélésnek korlátai és szabályai vannak, amiket a fejünk fölött döntenek el a megkérdezésünk nélkül. Régen is így volt, csak nem éltünk még globális társadalomban. Már nagyon régen abban élünk. Ezt nem valamilyen globalista érdekcsoport kényszerítette ki, hanem a történelmi fejlődés menetéből egyenesen következik. A konteó igazi célja: feszültséget kelteni az EU-val szemben és hamis nemzeti romantikát plántálni az emberekbe.
  Itt érdemes megállni egy pillanatra. Manapság nagy keletje van a hamis nemzeti romantikának, nemcsak nálunk, de az itthoni változatot ismerem jobban, bizonyára olvasóm is – egyébként úgyis egyformák. A hamis nemzeti romantika magyar változata elsősorban Nagy-Magyarországot élteti és vak dühbe tudja lovalni magát azon a szón, hogy Trianon. Úgy érzi magát, mint akit minden értékétől megfosztottak Trianonban, teljesen kiraboltak, földönfutóvá tettek. Ez azonban nem gátolja meg abban, hogy lelkesen tapsoljon mondjuk Orbán Viktornak, aki idestova mindent elvesz már a „csonka” országtól, csak területeket nem. Attól őrjöngeni kezdene mindenki, ha mondjuk egy falut valamely nemzetközi egyezmény keretében átadnánk Romániának, mintha ott legalábbis emberevők élnének, akik magyarokkal táplálkoznak – pedig magyarok most is élnek ott, és senki nem érzi különösebben fontosnak, hogy foglalkozzon a problémáikkal. Pedig vannak nekik. Kisebbségben élni nem jó, főleg ha az embert hátrányosan megkülönböztetik, ezt pontosan tudják azok a nacionalisták, akik előtt a legkisebb román–magyar incidens sem maradhat rejtve, azonnal kemény szavakkal kelnek ki a románok ellen (a román nacionalisták ugyanígy a magyarok ellen), aminek során csak a feszkót gerjesztik és tökéletesen érdektelenné teszik, hogy eredetileg kinek volt igaza. Amikor aztán románok is, magyarok is elértek aznapi soros diszkriminációellenes dühöngésük végére, akkor mind nekilátnak cigányokat diszkriminálni.
  A hamis nemzeti romantika egy egész konteóhalmaz. Magyarországot érzéketlenül földarabolták a győztes nagyhatalmak, elszakítva magyart a magyartól. Valójában éppen a nemzetiségi határok szerint szabták meg az új országhatárokat, a magyarlakta területek Magyarországnál maradtak, a román többségű területek Romániához kerültek stb. Igen, ezáltal nagyon sok magyar kívül került a hazájából, de ez nem lett volna baj, ha hagyják békében élni. Volt egyébként lakosságcsere is, de az semmivel se kisebb igazságtalanság, ha az embert az otthonából űzik ki. Magyarország vétlen áldozata Trianonnak. Hát ugye, attól függ. Az tény, hogy nem Magyarország üzent hadat, hanem az osztrák császár és magyar király, Ferenc József. De aztán a magyarok lelkesen vonultak hadba, azt énekelték, hogy megállj, megállj, kutya Szerbia, nem lesz tied Hercegovina. Ami akkoriban is szlávok lakta terület volt, mégis milyen alapon követeli magának az a magyar, aki Erdélyt azért sírja vissza, mert magyarlakta? Hát Hercegovina sosem volt az. Egy csomó minden rendbe jönne, ha az elcsatolt területeket visszacsatolnák. Nem, nem jönne. Az ottani magyarok talán örülnének (erre nem vennék mérget), a többségi nem magyarok dühösek lennének (erre mérget veszek). Az anyaországi magyar csak annyit nyerne ezzel, hogy dagadhat a melle, amiért nagyobb lett az országa. No és? Mitől jobb egy nagyobb országban élni? Vagy ha annyival jobb, akkor miért nem tekintjük hazánknak az Európai Uniót? Mert nem hívják Magyar Uniónak, mert Magyarország csak egy rész benne, mert Budapest csak ennek a résznek a fővárosa és igazából Brüsszelből kormányozzák, mert nem piros-fehér-zöld a zászló? A visszasírt Nagy-Magyarország ugyanígy csak egy rész volt: 1867-ig az Osztrák Birodalomhoz tartozott, akkor változtatták a nevet Osztrák–Magyar Monarchiára. Ha arról tetszenének ábrándozni, hogy a mi hazánk az Európai Unió része, de majd megváltoztatjuk a nevét Európai–Magyar Unióra, annak több értelme lenne, mint a letűnt birodalom után sóhajtozni. Amit egyébként Bécsből kormányoztak és fekete-sárga volt a zászló.
  Térjünk át a másfajta, csoportgyűlölettel, nemzetekkel nem kapcsolatos konteókra. Ezek tipikus képviselője a chemtrail, amit jómagam csak magyar olvasat szerint ejtek, az elején cövel és hával, a végén a-val meg i-vel. Mert aki hisz benne, feltehetően ugyanígy ejti. Azon a tudásszinten áll.
  Azzal nekem nem kell foglalkoznom, hogy a hiedelmet megcáfoljam, az a szakértők dolga, már megtették százszor. Engem az érdekel, hogy a társadalomkutatónak mit mond a chemtrailhit.
  Engem a leginkább a természetfölöttiben való primitív hiedelmekre emlékeztet, amikből a vallások aztán kialakultak. Az őskori ember megmagyarázhatatlan jelenségek sokaságával találta szemben magát. Szélvihar, mennydörgés, villámlás, a tenger hullámzása, nappal és éjszaka, évszakok, holdfázisok… egyiket se tudta megmagyarázni, és nem tudott utánanézni a neten. Tehát kitalált láthatatlan, nagyhatalmú lényeket, akik ezeket a jelenségeket okozzák: szellemeket, isteneket. Még a görög, római és egyiptomi mondavilágban is százával nyüzsögtek. A modern ember a legtöbb jelenségre már tudja a választ – még a chemtrailhívőre is ragadt ez-az az iskolában –, de akadnak dolgok, amikre nem, és ugyanott keresi a választ, ahol az őskori ember: a képzeletében. Ámbár ő már utána tud nézni a neten, de az ott olvasható válasz nem elégíti ki. Itt lép be a következő tényező.
  Amit eddig mondtam, az persze csak a chemtrailelmélet eredeti kiötlőjére igaz, a többiek már a képzeletüket se használják. Valahol hallanak a chemtrailokról, és megragadja a fantáziájukat, ugyanazért, amiért az ötletgazdának jobban tetszett az elképzelés, mint a valóság. Ez a tényező pedig az üldözési mánia.
  Tény és való, hogy olyan világban élünk, ahol a mindenkori kormányok szeretnének minél nagyobb hatalmat gyakorolni az emberek fölött, és ritkán riadnak vissza a tisztességtelen eszközöktől. Egy ponton aztán a kormánytól való jogos és indokolt félelem átcsap indokolatlan, paranoid hisztériába. Akinek ilyesmire van hajlama, annak már nincs szüksége a saját képzeletének fárasztó működtetésére, készen gyártott weboldalak osztogatják a „megdönthetetlen bizonyítékokat”, és a hiszékeny paranoiás azonnal tényként fogadja el. Nem vegyész, nem meteorológus, nem repülési szakember. Persze eljuthatnak hozzá az észérvek. Bementem egy ilyen oldalra, ott tépik a szájukat értelmes emberek, de a hit fölkentjei leüvöltik őket, sötétnek és tudatlannak nevezik, és bizonyítékokat követelnek tőlük egy olyan hiedelem cáfolatáról, amit ők maguk bizonyítékok nélkül fogadtak el. (Az oldalon, amit olvasóim mentálhigiénéjét féltve nem linkelek, hemzsegnek a kondenzcsíkokról és fátyolfelhőkről készült képek, valóságos haditudósításokat közölve arról, hogy már megint hol jártak a chemtrailos repülők. S melléjük odaírják: ez a kép mindent elmond, további bizonyíték nem szükséges. Miközben a kép bárhol és bármikor készülhetett, egyáltalán nem kell tényként elfogadnunk, hogy a felsorolt településeken és időpontokban. Lehet, hogy némelyik tíz éve Kínában. Ott is vannak fátyolfelhők.)
  Már régesrég jártak emberek a Marson, és életet is találtak, csak azok titkolják előlünk. A Rothschild dinasztia titkos tervet sző ellenünk valamilyen ismeretlen céllal. Egy teljesen új világ épül, ébredjetek föl. Igazából az amerikaiak robbantották föl a World Trade Centert, repülőgépek nem is voltak. Roswellben lezuhant egy ufó és már el is ismerték. Új tudatosság!
  Ilyenekkel bombázzák az olvasókat a konteóoldalak, ők pedig szájtátva olvassák. Eszükbe se jut megkérdezni: jó, jó, de ha ezek ekkora nagy titkok, akkor ti honnan tudjátok? És azok, ha már ilyen régóta és ennyire elszántan titkolták mindezt, hogyhogy nem fogják be a szátokat azzal a döbbenetes nagy hatalmukkal? És ha már úgyis elismerte a kormány például a roswelli ufót, akkor miért nem szerepelt a tévéhíradóban?
  Soha nem kérdeznének ilyeneket, mert kétségbeesetten akarnak hinni. Rettegnek a világtól, amelyben élnek – ezt meg tudom érteni, tényleg lehetne jobb is. De ők nem azt keresik, hogyan tehetnék jobbá a világot a saját maguk és a családjuk számára, ők direkt rosszabbá teszik a paranoiájukkal. Bár szintén csak a saját maguk és a családjuk számára. A világ tényleg tele van olyan dolgokkal, amiktől félni lehet: ha Párizs közepén két őrült lemészárolhatta egy újság szerkesztőségét, ez megtörténhet holnap ott is, ahol az olvasó munkába igyekszik, de vannak bőven autóbalesetek is, szörnyű viharok, amik fákat döntenek az autók tetejére, kimehet az áram és sötétben maradhatunk, renghet a föld, bárki bármikor munkanélküli lehet és hajléktalan – de ők nem ezektől félnek. Illetve bizonyára ezektől is, de nem ezek uralják a lelkivilágukat, hanem az az irracionális félelem, hogy egész életünket azok tehetetlen bábjaként éljük le, és ők kényük-kedvük szerint játszanak velünk, miközben nem is tudunk róla. A természetfölöttitől való félelem helyét átvette a Gonosz Emberek Szövetségétől való félelem. Kik azok, kikből áll a GESZ? Erre soha nem kapunk teljes választ, ugyanúgy, ahogy semmilyen vallás nem mutatja föl istenét vagy isteneit: ez megölné a tudatlanságon alapuló, vak hitet. Részinformációkat kapunk ezektől a bloggerektől, akik valahonnét – ki tudja, honnét – hozzájutottak a féltett, nagy titkokhoz, és elénk tárják őket önzetlenül – de valamiképpen az nem derül ki, hogy kik azok a GESZ. A Rothschild dinasztia az benne van, és máris fölmerül a kérdés: miért Rothschild, miért nem a dubaji emír? Hát mert az emír nem zsidó.
  A szemünket a tudatosság, a világ megismerésének új, ragyogó magasságaira rányitó oldalak valójában a fasizmus éjsötét mélységei felé terelnek minket, kétségkívül tudatosan. Szerzőik egy árva kukkot sem hisznek el a sok zagyvaságból, amit összehordanak, a színész se gondolja magáról igaziból, hogy ő Rómeó, de ha jól csinálja, akkor elhisszük neki. Aztán a végén tapsolunk. Itt is így van: ha a chemtrailos blogger jól végzi dolgát, akkor megdicsérik, mert jó sok agyat alakított át. A nyersanyag az a sok zavarodott, paranoiás ember volt, akik nem tudtak mihez kezdeni a világgal, nem értették, ahhoz pedig buták voltak, hogy megtanulják a működését. Jön a blogger és kipreparálja az agyukat: chemtrail, roswelli ufó, Mars-utazás, HAARP, százféle ártalmatlan marhaság. A késztermék: befogadókész, hiszékeny agyak, amikbe most már könnyedén be lehet tölteni a lényegi információt, arról, hogy kik azok, akik mindezt a sok szörnyűséget okozzák, akik miatt ő rettegésben él, akik mérgezik a levegőjét és a vizét, akik bármikor elrabolhatják és megölhetik, mert túl sokat tud – már csak le kell leplezni a GESZ-t, és ezeket az embereket föl lehet fegyverezni és harcba vinni ellenük.
  Hogy kik a GESZ? Túl könnyű lenne rámondani, hogy a zsidók, bár az a cikk a Rothschild-dinasztiáról éppenséggel elgondolkodtató, mindenesetre egy kis antiszemita kondicionálás sosem árt, kezesebbek lesznek tőle, ha még a zsidóktól is félnek. De valószínűbb, hogy amikor ezek a bloggerek megkapják az utasítást és leleplezik a GESZ-t, akkor az az éppen aktuális nagy ellenség lesz, bárki légyen is. Talán tényleg a zsidók, talán éppen a kínaiak, az arabok, ki tudja. Talán a gazdák se tudják még, csak minden eshetőségre kiépítenek egy ilyen potenciális magánhadsereget. Vannak, akik villanyvonattal játszanak, mindenkinek kell valami hobbi.
  S hogy ők kik? Hát a GESZ! A Gonosz Emberek Szövetsége tényleg létezik. De ők nem küldenek a fejünk fölé chemtrailozó repülőgépeket, nem diskurálnak gyíkemberekkel a HAARP minél kártékonyabb fölhasználásáról, nem robbantották föl a World Trade Centert, nem jártak a Marson, voltaképpen semmi ártalmasat és veszélyeset nem csináltak. Csak ülnek a számítógépeik előtt és cikkeket írnak, jókat röhögve a szerencsétlen behülyített olvasókon, akik beszopják ezt a töméntelen maszlagot. Időnként tartanak egy-egy megbeszélést, megpróbálják újabb elemekkel bővíteni a repertoárt. A fizikusok nagy hadronütköztetőt építenek? Nosza, találjunk ki róla valamit, gyerekek! Legyen óegyiptomi ihletésű csillagkapu, ezek a hülyék imádják az ókori misztikumot a legmodernebb szupertechnikával vegyítve, zabálni fogják és janik leszünk!
  És megírják az összeesküvést a nagy hadronütköztetőről, ami valójában óegyiptomi csillagkapu, csak ugyebár azok titkolják előttünk. Aztán publikálják és vigyorogva olvassák a hozzászólásokat.
  No, jó konteót írtam? Örül az olvasó? Elhitte?
  A világ az én gyerekkoromban is tele volt rejtélyekkel. Az egyik a Bermuda-háromszög volt, ahol rejtélyes körülmények között eltűnt egy csomó hajó, másokat viszont legénység nélkül találtak a vízen hányódva. Később repülőgépek is eltűntek. Gyerekként döbbenten olvastuk a rejtélyes esetek leírását – például Nemere István foglalkozott ezzel –, aztán a rejtélyt megfejtették, ma bárki elolvashatja Nekovetics Oszkár könyvében, kapható az antikváriumban – de ha sajnálja a háromszázötven forintot, elmondom, amire emlékszem. Nekovetics arra tippel, hogy a tengerfenéken levő repedéseken át időnként gáz szivárog a Föld bendőjéből, óriási buborékokban. Ha ezek sokkal nagyobbak a hajónál és éppen alatta bukkannak föl, akkor a hajó belezuhan egy hirtelen támadt, több száz méteres szakadékba, összecsap fölötte a víz, és kész, nyomtalanul eltűnt. Amikor viszont nem alatta bukkan föl a buborék, hanem a közelében, az okozhatja azokat az eseteket, amikor a legénységet holtan találták a fedélzeten – megmérgezte őket a gáz –, de azokat is, amikor a legénység eltűnt a fedélzetről: ilyenkor nem egy nagy buborék jöhetett, hanem milliónyi kicsi, valósággal pezseghetett a tenger; megrémültek, csónakba szálltak, elnyelte őket a hullám, aztán a gáz eloszlott, a hajó megmaradt. Ha pedig a gáz gyúlékony volt, például metán, ami gyakran szivárog a földkéregből, akkor a hajószakács tüze vagy a hajómotor az egész buborékot felrobbanthatta, volt hajó, nincs hajó.
  Nem néztem utána, vajon konteóznak-e még a Bermuda-háromszögről, mint annak idején, amikor megtették a területet katonai kísérleti terepnek és űrlények víz alatti bázisának – egy biztos: a Nekovetics által ismertetett elmélet nem lehet konteó része. Nem tartalmaz egy titkos háttérhatalmat, amelytől jókat lehet borzongani, amelyre rá lehet fogni saját kudarcainkat, amely folyamatosan életben tartja bennünk a tudatot, hogy mégiscsak van valaki, akinél különbek vagyunk, mert legalább olyan gonoszok nem vagyunk, mint azok. Ez egy szimpla kis természettudományos elmélet, s mint ilyen érdektelen a konteósok számára. Akárcsak az a szimpla kis tény, hogy a repülő nyomában a fizika törvényei szerint páracsík keletkezik.
  Persze ki lehet éppen találni, hogy azokat a gázbuborékokat egy óriási víz alatti város eregeti, amit gonosz űrlények építettek, cinkosaikkal, az amerikai hadsereggel, és persze a zsidókkal. Én csak azt szeretném kérni… legalább szegény Télapót ne keverjük bele, jó?

»»»»»»